ብዛዕባ ፅምብል ምረቓ ቤተ መፃሕፍቲ ራእሲ ኣሉላ (ዓብይ ዓዲ) ተዘክሮ:

መበገሲና ካብ ሕምብርቲ ክልልና ሰሜናዊት ኮኾብ ከተማ መቐለ እዩ፡፡ ብመሰረት ቆፀሮና ኣብ ሳዓትና ተኣኻኺብና ብዝተዳለወትልና መኪና መቐለ ንድሕሪት ገዲፍና ካብ መስመር መቐለ - ዓዲ ግራት ንኣንፈት ፀጋም ተዓፂፍና መሰቦ ፋብሪካ ስሚንቶ ብየማናይ ገፅ መስኮት መኪናና ጠሚትና፣ ኣብ ጉዕዞ ዕብየት ናብ እትርከብ ከተማ ትኹል ቀፀልና፡፡ ገናሒ መኪናና ኣብ ጎንኻ ምስ ዘሎ ሰብ ከምዘይትደማመፅ ዝኣክል ድምፂ ቴፕ ከፊቱ መኪና ክትብንቀር ደለየት፡፡ ‘ጓል ዓብይ ዓዲ ሓፍተዋኒ ጥዑም ፀወታኺ ናፊቑኒ….’ ብዝብል ጥዑም ዜማ ባህላዊ ደርፊ ኣውርስ ኣብ በብዘለናዮ ኮይና ንስዕስዕ… ንዕልል… ንስሕቕ… ነጣቕዕ…፡፡ ኣብ ህንፀት ስራሕ ዝነበረ ኣስፓልት ፅርግያ ሓልሓሊፍና በቲ ኣስፓልት ሸተተተተተተት እናበልና እናተጉዓዝና ኣብ ቃልሲ ህ.ወ.ሓ.ት ከቢድ ኲናት ካብ ዝተኻየደሎምን ድሙቕ ዓወት ካብ ዝተመዝገበሎን ዓውደ ውግኣት ሓደ ዝኾነ ኣልዓሳ ምስ በፃሕና ገናሒ መኪናና ድምፂ ቴፕ ኣጥፊኡ መኪንኡ ብህድኣት እናሽከርከረ ብኽብሪ ንዝተሰዉኡ ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ብሕልናና ዘኪርና ሓሊፍና ኣብታ ውዕውዕቲ ከተማ ሃገረሰላም በፃሕና፡፡ ሃገረ ሰላም ዘፍረየቶ ቁርሲ በላሊዕና ንዕረፍቲ ግዘ ከይሃብና ተበገስና፡፡ ምኽንያቱ ብፍቕሪ ህዝቦምን ሃገሮምን ልቦም ዝነደደ ኣባላት RADA (ማሕበር ልምዓት ራእሲ ኣሉላ) ባሕሪ ሰጊሮም ኣብታ ታሪኻዊትን ጥንታዊትን ከተማ ዓብይ ዓዲ ተኣካኺቦም ስለዘለዉ ብኣካል ክንረኽቦም ስለዝተሃወኽና፡፡ ቁልቁለት መነወ ምስ ጀመርና ሕዚ ድማ ገናሒ መኪናና 'ኣሉላ ኣባ ነጋ ናዓ ተመለስየ ሽምካ እንተተላዒሉ ሮማ ትሕመስየ…’ ዝብል ዜማ ከፈተልና፡፡ ተፎጥራኣዊ ፀጋታት እቲ ከባቢ ቀልብና ስለ ዝወነኖ መምስ ኣብ ጎንና ዘሎ ሰብ ኮይና ዝወጠናዮ ወግዒ ጠጠው ኣቢልና ክሳውድና ብመሽኮት ኣወጢምና ብምጥማት ሸውሃት ጥሜት ምርኣይ ተፈጥሮኣዊ ፀጋና ኣዕገብናዮ፡፡ ምሳና ዘለዉ ተወለድቲ እቲ ከባቢ ናይ ሕድሕደን ጎቦታትን ቁሸታትን ኣሽማት እንትነግሩና ብኣድህቦ ንሰምዖም፡፡ ትሕቲ ፍርቂ ዓቐበት መነወ ምስ በፃሕና እቲ ሽሙ ብቅያን ጅግንነትን ዓለም እትፈልጦን እተወድሶን ኣፍሪቃዊ ጀነራል ራእሲ ኣሉላ ኣባ ነጋ ዝተወለደላ ገዛን ዕድመ ህፃንነቱ ዘሕለፈሉ ከባቢን ምስ ኣመላኸቱና ብኣግራሞት እናጠመትና ንዕድልና ኣመስገናዮ፡፡ ምኽንያቱ መዳሕንቲ እዚ ስሙይ ጅግና ዝተቐበረትላ ድሕሪ ቤት ብዓይንኻ ምረኣይ ክንደየንኡ ዝልዓለ ዕድሎት መዃኑ ምግማቱ ዘፀግም ኣይኮነን፡፡ ናይ ጀጋኑ ጅግና ኣፍሪቃዊ ጀነራል ራእሲ ኣሉላ ማህደር ታሪኽ ገንፂልና ዘምበብናዮ ከክእንፈልጦ እናልዐልና ብምዝርራብ ዕላል ጅግንነት ኣወዓዓናዮ፡፡ መኪና ትሕምበብ ስለ ዘላ ግን ኣብታ ኣብ እግሪ ሕዋይ ዝመስሉ ጎቦታት ኣስፋሕፊሓ ቦታ ዝሓዘት ከተማ ዓብይ ዓዲ ኣተና፡፡ እቶም ኣብ ዙርያ ከተማ ዓብይ ዓዲ ዝኸበቡ ሰማይ ጠቀስ ቀያሕቲ ጎቦታት ነታ ከተማ ፍሉይ ግርማ መጎስ ካብ ምሃብ ብተወሳኺ ክፉእ ከይገጥማ ማዕዶ ንማዕዶ ኮይኖም ብፍቕሪ እናተጠማመቱ ዋርድያ ኮይኖም ብተጠነቀቕ ዝሕልውዋ ዘለዉ ኣናብ እዮም ዝመስሉ፡፡ ኣብ ዝተዳለወልና መዕረፊ ቦታ ኣቑሕትና ኣቐሚጥና ተፈጥሮኣዊ ፀጋታት እቲ ከባቢ ክንርኢ ስለዝተሃወኽና ካብታ ከተማ ንኣንፈት ምብራቕ ማይ ሎሚን ኣበልና፡፡ ናብ ማይ ሎሚን ምስ ኣሟዕደና በቶም ነዊሕ ዕድመ ዘቑፀሩ ዓበይቲ ኣአዋምን ምልምላት ኣትክልትን ተማዓሪጋ ፀጉሪ ርእሱ ሸንቲሩ(ዘርጊፉ) ኣብ እግሪ ዋሪዓ ኮፍ ዝበለ ፀብደል ጎበዝ ዓብይ ዓዲ መሲላ ራኣናያ፡፡ ክሳብ እንፅግዓ ተሃዊኽና ብጉያ ከድና፡፡ ማይ ሎሚን ምስ በፃሕና ቀልብኻ ብዘሸፍት ናይ ኣዕዋፍ መዝሙር ‘እንኳዕ ብዳሓን መፃአኹም’ ተባሂለና ናብ ውሽጢ ዘለቕና፡፡ ማይ ሎሚን ካብ ሰማይ ዝወርድ ዘሎ ዝመስል ከም ማንጨባ ዝፀረየ ማይ እንትፈስስ ዝስምዐካ ዕግበት ንምግላፁ ቃላት ስኢንካ ስቕ ኢኻ እትመርፅ… ንምጥማት አምበር ንምዝራብ ዓቕሚ ኣይትረክብን… ትሕዝቶታት ማይ ሎሚን ክትገልፅ ካብ ምፍታን “ምድረ ገነት” እያ ኢልካ ምሕላፍ ይምረፅ ፡፡ እወ! ማይ ሎሚን “ምድረ ገነት” እዚ ፅሑፍ ዘቕርበልኩም ዘለኹ ኣባላት RADA (ማሕበር ልምዓት ራእሲ ኣሉላ) ብሚልዮናት ዘህነፅዎ ዓብይ ቤተ መፃሕፍቲ ናይ ስነ- ስርዓት ምረቓ ፅምብል ባዓል ብኪነ- ጥበብ ንምዕጃብ ዝተዳለና ጉጅለ ባህሊ ኣባል ዝኾንኩ እየ፡፡ እምባኣርከስ ንሕዚ እዚ ካብ በልኩ ኩነታት እቲ ምርቓን ካልኦት ምድላዋትን እንታይ ይመስል ምንባሩ ኣብ ቀፃሊ ሒዘልኩም ክመፅእ እየ ክሳብ ሽዕኡ ልዋም ቅነ………..ሰሰናዩ ናዓኻትኩም ካብ ልቢ እምነ፡፡ ልምዓት ዓዲ ብደቂ ዓዲ!! Embaye Dedimas

We seek to improve literacy

Only 7.5 percent of adults have any post-secondary education. The literacy rate among adults in the Tembien Region is 49 percent. Helping people develop literacy is a major key to helping them care for their families and strengthen their communities.

We strive to increase learning engagement

In the Tembien Region, only 23 percent of children ages 13-18 attend school because educational resources for them are scarce and extremely difficult to access. Students now must walk up to two hours each way to attend classes. To make learning as convenient as possible, RADA builds learning centers offering an array of educational opportunities.

We are committed to helping youth become strong adults

With a population of 97 million, Ethiopia is Africa’s second largest country. About 44 percent of its population, or 43 million people, are children 14 and younger. RADA is committed to providing educational opportunities that strengthen young adults’ abilities to create stronger, healthier communities.

We invite you to join us

While our members are from the Tembien Region, we gratefully welcome assistance from individuals and organizations sharing our desire to support one of the most neglected and least developed regions in the world.

Connect with us

We look forward to hearing from you

News from the Blog